HISTORY OF “VEDADRI”

S.no Telugu Month Tidhi Festival
1. Chaitramasam Chaitra Suddha-padyami Ugadi
2. Vaisaakhamasam Vaisaakhasuddha Dasami to Vaisaakha Bahula-vidiya Brhammotsavamulu, Sri Swamy Vari Thirukkalyana Mahotsavam.
3. Aashaadamasam Aashaada Suddha-ekadasi
Aashaada Suddha-trayodasi to Aashaada Bahula-padyami
Tholi Ekadasi
Pavitrotsavamulu
4. Aswayujamasam Aasveeyuja Suddha-dasami Samee puja
5. Kartheekamasam Pournami KARTHEEKA POURNAMI Sri Parvathi Sametha Visweswara Swamy Vari Prathyeka Abhisekam (Samuhika)
6. Margasiramasam 16-December to 14-January Dhanurmasam, Dhanu Sankranthi
7. Maghamasam Ekadasi
Sivaratri
Sivaratri
Mookkoti Ekadasi
SIVARATRI Mahanyasapurvaka Ekadasa Rudraabhisekam (Samuhika)
Sri Parvathi Sametha Visweswara Swamy Vari Kalyanam (10.00 PM)
8. Phalgunamasam Pournami Dolotsavam